ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ: ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಠಿಸಿ


ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಎಂದರೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ. ಇದು ಹಿಂದೆಯೇ ನೆಲಸಿದ್ದು ಜ್ಯೋತಿಷ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೇಲೆ. ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ವಿವಿಧ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದಿ ಅವುಗಳಿಂದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕನ್ನಡ ಜನರಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಸೇರಿಕೊಂಡ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಓದಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಳೆಯಬೇಕು, ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಕೆಲಸ ನೇಮಕ ಹೇಗಾಗಬೇಕು ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಗಮನ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಓದುವುದು ಕಾಣಸಿಗುವುದು. ಅದು ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಂತಾಗಿದೆ.

ನಿಜಕ್ಕೂ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಜಸ್ವರೂಪ ಇದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ನೀಡುವುದು ಖಂಡಿತವಾಗಿದೆ. ಅದು ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಪಠಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದು ಕನ್ನಡದ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಅವರ ಹೃದಯದ ಭಾಷೆ. ಅದು ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುವುದು.

ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಪಠಿಸುವುದು ಮನುಷ್ಯನ ಹೆಸರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹೆಸರು ಯಾವಾಗೆಂದು ಸಾರುವವರು ಅವನ ಜನ್ಮರಾಶಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ರಾಶಿಯನ್ನು ಆಧಾರಿಸಿ ಅವನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಬೇಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ಜನರಿಗೆ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುವವರು ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪಣೆಯಿಂದ ಹೊರಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳಿದರೆ ಅವರು ಆನಂದಪಡುವರು ಅಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೇಳುವುದು.

ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಈ ಭವಿಷ್ಯ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದೂ ಉಂಟು. ಅವೆಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮ ಉಳಿದ ಜೀವನದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ಮೊದಲು ಆಗುವುದರ ಸೂಚನೆಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಪಠಿಸುವುದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡುವುವು. ಹೀಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಹಿಡಿಸುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

LinkedIn
Share
Scroll to Top
Call Now Button