ಈಗಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ?


ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಊಹಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಮಿದುಳಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳುವುದು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಮೂಲಭೂತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಎಲ್ಲ ನಕ್ಷತ್ರಗಳೂ ಹಾಗೂ ಗ್ರಹಗಳೂ ಮಾನವ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವುದೆಂಬುದು. ಈಗಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಅನೇಕರಿಗೆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಅಪವಾದ ಮತ್ತು ಕನಸು ಎಂಬ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದುವುದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಅಪಾಯಕರವಾಗಿರಬಹುದು.

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಅವಸ್ಥೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಊಹಿಸಬಹುದು. ಜಾತಕ ಚಾರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೊದಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದು. ಈ ಚಾರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜನ್ಮದ ನಕ್ಷತ್ರ, ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇರುತ್ತವೆ.

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಮಾನವ ಜೀವನದ ವಿಭಿನ್ನ ಘಟನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಬಹಳ ಎಳೆಯ ಪ್ರಭಾವವೇ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಊಹಿಸಬಹುದು.

ಈಗಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಹ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ವಿಭಿನ್ನ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಊಹಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಬ್ಬನ ಜನ್ಮ ಚಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳು ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಧವಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇರದೆ ಇದ್ದರೂ, ಆಗಲೇ ನಿರ್ಧಾರವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವನ ಪಾಲಿಗೆ ಬರಬಹುದು.

ಆದರೆ ಈ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸತ್ಯವಾಗಿರುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಅಸಾಧ್ಯ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಕೇವಲ ಒಂದು ಊಹಾಪೂರ್ವ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರವೇ ಹೊರತು ನಿಜವಾದ ವಿಜ್ಞಾನವಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಂಬಲು ಹೊರಟರೆ ಅದು ಅಪವಾದದ ಹಾದಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ವಿಜ್ಞಾನವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಯಮಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಖಚಿತ. ಅದನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವೂ ಕೂಡ ಮೂಲಭೂತವಾದ ನಿಯಮಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈಗಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಂಬಲು ಅಥವಾ ನಂಬದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಲು ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

LinkedIn
Share
Scroll to Top
Call Now Button